چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۸

نمونه سوالات برق صنعتي درجه 2

سوالات برق صنعتی

 1 – كار قلاويز چيست ؟

الف -  ايجاد دنده داخل سوراخ                  ب – ايجاد شيار روي ميله

 ج – ايجاد رزوه روي لوله                         د -  درست كردن پيچ

2 – از سوهان آج درشت جهت سوهانكاري ................... استفاده مي شود .

الف آهن         ب – چوب           ج – فولاد            د – آلومينيم

3 – در كوليس با دقت 0.1 فاصله هر يك از تقسيمات ورنيه چقدر است ؟

الف – 0.9 سانتي متر       ب – 0.1 سانتي متر         ج - 0.9 ميلي متر          د – 0.1 ميلي متر 

4 – براي رسم كردن نقشه پرسپكتيو حداقل بايستي چند نما مشخص باشد ؟

الف – يك نما          ب – دو نما          ج – سه نما            د – چهار نما

5 – خطوط نامرئي جسم و خط محور در نقشه كشي چگونه ترسيم مي شوند ؟

الف – پر ضخيم – خط چين                                             ب - خط چين  -   پر ضخيم

ج – خط پر نازك – خط و نقطه                                         د - خط چين –  خط و نقطه

6 – در شكل زيرمقابل تعداد سيمهاي A  وB چند تا مي باشد ؟

الف – A = 5  و B = 4        ب – A = 4 و B = 5      ج –A = 4  و B = 4         د - A = 5  و B = 5

 7 – علت افشان بودن (چند رشته بودن ) اكثر سيمهاي برق چيست ؟

الف- خنثي كردن مقاومت القا يي                                    ب - خنثي كردن اثر پوستي

ج – نرم بودن سيمها                                                    د – صرفه جوئي در قطر سيم

8 – توليد الكتريسته توسط باتريها كدام روش توليد الكتريسته مي باشد ؟

الف – شيمیائي          ب- مغناطيسي                ج – الكترومكانيكي                  د – پيزو الكتريك

9 – مقاومت يك هادي با سطح مقطع هادي و طول هادي به ترتيب از راست به چپ چه رابطه اي دارد ؟

الف – مستقيم – مستقيم     ب- عكس – مستقيم        ج- مستقيم – عكس         د – عكس – عكس

10 – كدام گزينه براي مقدار مقاومت شكل مقابل بر حسب كيلو اهم صحيح است ؟

الف  - 5٪ ± 23       ب - 10٪ ± 23      ج - 5٪ ± 2.3            د - 10٪ ± 2300

 11 – درمدار شكل زير توان مصرفي در مقاومت Ω 3 چقدر است ؟

الف – w  20            ب – w25          ج – w 27                 د -  w29 

 12 – مقاومت معادل ديده شده از دو سر A و B كدام است ؟

الف – Ω1           ب – Ω 2            ج – Ω3            د – Ω 4

 13 – كدام گزينه  در مورد مدار مقابل درست است ؟

 الف – U= E1 + E2 - E3            ب – U= E1 – E2 +E3

ج – U = E1 + E2 +E3             د – U = -E1 +E2  -E3

 14 – در يك مدار فقط شامل سلف باشد در اين صورت .................

الف – جريان نسبت به ولتاژ ° 90 تقدم فاز دارد.

ب - جريان نسبت به ولتاژ ° 90 تاخر فاز دارد.

ج – جريان و ولتاژ هم فاز هستند .

د - جريان و ولتاژنسبت به يكديگر ° 180 اختلاف فاز دازند .

15 – مقاومت خازني با ظرفيت خازن و فركانس به ترتيب نسبت ............ و ............... دارد .

الف – مستقيم – مستقيم                ب – عكس – مستقيم             ج – مستقيم – عكس            د – عكس – عكس

 16 -  در يك مدار RLC سري كدام يك از گزينه  هاي زير بر قرار است ؟

الف -                                       ب -                              ج -                                        د - 

17 – در مقابل جريان چند آمپر است ؟

الف – A 3              ب – A 4           ج – A 5              د – A 25/2

 18 – اختلاف ولتاژ بين دو فاز متوالي در جريان سه فازه را ................

الف – ولتاژ خطي گويند                            ب - ولتاژموثر گويند

ج-  ولتاژ فازي گويند                               د -  ولتاژ ماكزيمم خطي گويند 

19 – عناصري مي توانند هادي خوب براي جريان الكتريسته باشندكه ...............

الف- داراي الكترونهاي آزاد كمتري باشند          ب- داراي الكترونهاي آزاد زيادي باشند 

ج - داراي پرتون كمتري باشند                        د- داراي پرتون زيادتري باشند

20- در شكل مقابل ظرفيت معادل دو سرa  و b  كدام است ؟

الف-  µF 1      ب - µF 2              ج - µF 3             د - µF 4

 21 – در يك اندازه گيري با آوومتر رنج سلكتور روي 300ولت و آخرين عدد رنج صفحه 30 مي باشد عقربه عدد 15 را نشان مي دهد مقدار اندازه گيري شده چقدر است ؟

الف – 300 ولت                 ب – 200 ولت                             ج- 150 ولت                 د – 450 ولت

22 – دررابطه با فيوز هاي NH به ترتيب حروف N  و H  داراي چه مفهومي هستند ؟

الف – ولتاژ بالا – توان بالا                                        ب - ولتاژ كم – توان كم

ج -  ولتاژ بالا – توان كم                                             د - ولتاژ كم– توان بالا

23 – به ترتيب از كليد FI – رله مغناطيسي و رله حرارتي در چه مواردي استفاده مي شود ؟

الف – حفاظت شخصي  - حفاظت در مقابل اضافه بار - حفاظت در مقابل اتصال كوتاه

ب - حفاظت در مقابل اضافه بار-  حفاظت در مقابل اتصال كوتاه - حفاظت شخصي 

ج - حفاظت شخصي  - حفاظت در مقابل اتصال كوتاه - حفاظت در مقابل اضافه بار

 د - حفاظت در مقابل اتصال كوتاه - حفاظت در مقابل اضافه بار - حفاظت شخصي 

24 – اختلاف بين مقدار اندازه گيري شده ومقدار واقعي .............. ناميده مي شود ؟

الف- خطاي مطلق         ب – خطاي نسبي                ج – خطاي ديد               د – خطاي حسي

 25 – از لحاظ اهميت كاربردي  ،كليدهاي صنعتي به ترتيب عبارتنداز...........

الف – زبانه اي – اهرمي – غلطكي                              ب –  زبانه اي – غلطكي - اهرمي

ج - غلطكي   - زبانه اي - اهرمي                                 د- اهرمي -  غلطكي - زبانه اي

26 –  علامت شكل مقابل بيانگر كدام عنصر الكتريكي است ؟

الف – فيوز فشنگي             ب – فيوز فشار قوي             ج – فيوز مينياتوري               د – بي متال

27 – فيوزهاي نصب شده در كليد فيوزهاي چاقويي معمولا از چه نوع مي باشد؟

 الف – فيوز هاي كاردي            ب – فيوز آلفا    ج – فيوز شيشه اي              د – فيوز اتوماتيك  

28 – در شكل مقابل اتصالات صحيح را تعيين كنيد ؟

 الف – ( 4  - b ) و (d – 6 ) و ( 3 – c  ) و ( a – 1 )

ب – ( 1 – a ) و ( 3 – b  ) و (c – 4 ) و ( d – 6 )

ج – ( 4 – a  ) و ( 6 – d ) و ( 1 -  c ) و ( 3 – b  )

د – ( 1 – a ) و ( d  - 3 ) و ( 4 -  b  ) و ( c  - 6)

29 – سرعت حوزه دوار موتور سه فاز القايي 4 قطبه به تزتيب در فركانسهاي 50 و 60 هرتز چقدر است ؟

الف – 1450 و 1730 دور در دقيقه               ب – 1730  و 1450 دور در دقيقه

ج – 1800و 1500 دور در دقيقه                    د – 1500 – 1800 دور در دقيقه

 30 – به ترتيب روي پلاك ژنراتور وموتور چه نوع تواني ثبت مي شود ؟

الف -  الكتريكي – مكانيكي                             ب – مكانيكي - مكانيكي

ج – مكانيكي – الكتريكي                                د- الكتريكي – الكتريكي

31 – كداميك از قسمتهاي زير مربوط به موتور القاء قفس سنجابي نيست ؟

الف – رتور                ب – استاتور                   ج – محور                       د- جاروبكهاي زغالي

32 – در يك موتور يكفازه دو خازني به ترتيب خازنهاي راه اندار و رانينگ از چه نوع هستند ؟

الف – روغني – روغني                                  ب – الكتروليتي – روغني

ج- الكتروليتي – لكتروليتي                                   د – روغني – الكتروليتي

33 – روي موتور سه فاز ي نوشته شده است  v 660 /380 اين موتور در ايران به چه صورتي مورد استفاده  قرار مي گرد ؟

الف – ستاره               ب – مثلث                ج – ستاره – مثلث              د – فرقي نمي كند

34 – براي خم كاري لوله هاي P.V.C از چه وسیله ای استفاده مي شود ؟

الف – لوله خم كن              ب – دست                         ج- حرارت و ماسه            د – قالب فلزي و دست

35 – با افزايش دما مقدار جريان مجاز عبوري از يك كابل  ....................

 الف - كم مي شود            ب – زياد مي شود                 ج – تغييري  نمي كند          د – دما اثري ندارد

36 – اگر قطريك كابل  PVC  پنج سانتي متر باشد شعاع خمش اين كابل چند سانتي متر است ؟

الف – 90                       ب – 60                              ج – 65                       د – 75

37 – نقش حلقه هاي اتصال كوتاه در هسته آهني كنتاكتورهاي جريان متناوب چيست ؟

الف – كاهش افت ولتاژ           ب – افزايش افت ولتاژ                 ج – كاهش حرارت          د – جلوگيري از نوسانات

38 – علامت NC – NO  بر روي شستيها وكنتاكتور ها نوشته مي شودند به ترتيب داراي چه مفهومي است ؟

الف- روشن و خاموش كردن                        ب – در حالت معمولي باز و در حالت معمولي بسته

ج – خاموش وروشن كردن                          د – تيغه هاي فرمان و تيغه هاي قدرت

39 – در مدار راه اندازي الكتروموتور هاي كه تعداد دفعات قطع ووصلشان زياد است از چه نوع كنتاكتوري استفاده ميشود ؟

الف – AC1                           ب – AC4                          ج – AC2                 د – AC11

40 – كدام كليد براي راه اندازي الكتروموتورهاي القايي مناسب است ؟

  الف – كليد اهرمي                ب- كليدغلطكي                       ج – كليد زبانه اي           د – كليد مغناطيسي   

41 – مفهوم Vc  و Vi  در كنتاكتور چيست ؟

 الف – ولتاژ بوبين – ولتاژ خط                        ب – ولتاژ خط – ولتاژ عايقي

ج – ولتاژ بوبين – ولتاژ عايقي                         د – ولتاژخط – ولتاژنام كنتاكتهاي قدرت

42 - براي محدود كردن حركت دستگاها در مدارهاي فرمان كنتاكتوري از كدام وسيله استفاده مي شود ؟

الف – ميكروسوييچ       ب – تايمر            ج – شستي پدالي         د – شستي استارت استپ دوبل

 43 – Ith2 يك كنتاكتور عبارتست از .............

الف – جريان اتصال كوتاه       ب – جريان بوبين كنتاكتور          ج – جريان هشت ساعته          د – جريان دايمي  

44 – كداميك از شكلهاي زير مربوط به گيت  AND  مي باشد ؟

الف -                                    ب -                                  ج -                              د -                                                                      

   45 – جدول در ستي زير مربوط به كدام دروازه منطقي مي باشد ؟

الف – NOT                ب -  OR          ج – AND                   د- NOR

46 - شکل مقابل بیانگر کدام عنصر الکترونیکی است ؟

الف – ترانزیستور NPN               ب – تریستور NPN

ج -  ترانزیستور PNP                  د - تریستور  PNP

 47 - در تابلو های برقی وسیله ای انرژی الکتریکی را جمع و پخش می کند چه نام دارد؟

الف – مقره          ب – شینه              ج – پایه مقره                   د – دستگاههای اندازه گیری

48 – در مدار فرمان زير ، كنتاكتورهاي K1M و K2M به ترتيب براي راه اندازيم موتورهاي سه فاز m1  و m2  در نظر گرفته شده اند .اگر در آن جاي كنتاكت باز K1  در مسير كنتاكتور K2M  ، كنتاكت بسته K1  را قار دهيم ، در ان صورت :

الف – با فشار دادن شستي  S1 ، m1 و m2 روشن مي شوند

ب – در صورتيكه m2  روشن باشد ، با فشردن شستي S1 ، m1 روشن نمي شود

ج - در صورتيكه m1  روشن باشد ، ، با فشردن شستي S2 ، m2 روشن نمي شود

د – براي روشن كردن m2  ، ابتا بايد حتما m1  را روشن كرد

49 – يك ديود ايده ال در باياس موافق مانند يك كليد ................. و در باياس معكوس مانند يك كليد ........... عمل مي كند ؟

الف – وصل – باز                ب- باز – وصل                ج- باز – باز             د – وصل – وصل

50 – سيم ارت به چه منظور بكار مي رود ؟

الف- حفاظت دستگاه          ب – حفاظت شخص        ج – كم كردن جريان               د – الف و ب صحيح است

نوشته شده توسط مهرداد رابط در 11:46 |  لینک ثابت   •